fbpx
Tác giảTác giả: Chris CammackĐược phát hành: January 17, 2024
Biên tập viênBiên tập viên: Vanessa MarcosCập nhật: January 17, 2024

Cập nhật lần cuối vào ngày January 17, 2024

Chris Cammack

Tác giả: Chris Cammack

Biên tập viên: Vanessa Marcos

Tổng quan

Trang web này được vận hành bởi FxScouts Group AB. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi” và “của chúng tôi” đều đề cập đến FxScouts Group AB. FxScouts Group AB cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và các chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng các siêu liên kết. Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một ưu đãi, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ vào bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra trang này để biết các thay đổi. Việc bạn đã tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đều cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.

Điều khoản trang web

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất đủ tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú, hoặc bạn đủ tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú và bạn đã đồng ý với chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc vị thành niên nào của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào và khi sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Một sự vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

Các điều kiện chung

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối các mạng hoặc các thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua các mạng.

Bạn đồng ý không mô phỏng, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà qua đó dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng chúng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Để biết thêm về điều này, hãy đọc Thông báo rủi ro chúng tôi.

Liên kết của Bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể điều hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không có liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không bảo đảm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem kỹ các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu kiện, khiếu nại, quan ngại hoặc các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba đó.

Các nhận xét, phản hồi của người dùng và các nội dung gửi khác

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề nghị, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc bằng cách khác (gọi chung là ‘nhận xét’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, vào bất cứ lúc nào và không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ nhận xét nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ (1) bảo mật bất kỳ ý kiến nào; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ ý kiến nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình chúng là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc Điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng các ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân phẩm hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, giả vờ là ai đó không phải là chính mình hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Lỗi, Tính không chính xác và Thiếu sót

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa các lỗi đánh máy, tính không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến các mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, tính không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy các đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin giá cả, trừ khi được pháp luật yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào, nên được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Sử dụng bị nghiêm cấm

Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, gây hại, phỉ báng, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lấy cớ, tự động thu thập thông tin hoặc dữ liệu của trang web; (j) cho bất kỳ nội dung khiêu dâm hoặc mục đích vô đạo đức; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào vì vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào.

Tuyên bố từ chối bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong một khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ (trừ khi được chúng tôi quy định rõ ràng) được cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ để bạn sử dụng, mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, FxScouts Group AB, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc bằng cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) được đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi đã thông báo về khả năng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên trong các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho FxScouts Group AB và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

Hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, tuy nhiên, điều khoản đó sẽ có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép. Phần không thể thực thi đó sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi Điều khoản dịch vụ này, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Thỏa thuận Toàn bộ

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ đều cấu thành thỏa thuận toàn bộ và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất nào trước đây hoặc hiện có, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản nào trước đây của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

Luật điều chỉnh

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Thụy Điển.

Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ vào bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra trang web của chúng tôi để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản dịch vụ này đều cấu thành sự chấp nhận đối với những thay đổi đó.

Thông tin Liên hệ

Bạn có thể gửi các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Đăng ký nhận tin

Biểu mẫu này sử dụng phương thức xác nhận kép. Bạn cần phải xác nhận email của mình trước khi được thêm vào danh sách.

Đóng
>