Wszelkie próby dogrzebania się do początków analizy technicznej zaprowadzą nas niewątpliwie do teorii Dow’a. Dziś jest ona podstawą wszystkiego, co wiemy na temat analizy technicznej. W skrócie jest to zestaw ogólnych reguł i prawideł, za pomocą których jesteś w stanie podjąć odpowiednie działania, mając do dyspozycji dane o cenach na rynku.

Charles H. Dow opracował swoją teorię w XIXw i początkowo była ona używana do opisu wahania cen na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ jednak jest ona pomocna w wychwyceniu głównych tendencji rynkowych, ma uniwersalne zastosowanie i jest używana również w przypadku rynków walutowych.

Teoria Dow’a porównuje średni przemysłowy wskaźnik Dow-Jonesa ze średnim wskaźnikiem transportowym Dow-Jonesa. Za jego pomocą możemy dowiedzieć się, czy mamy do czynienia z tendencją zwyżkową, czy też zniżkową. Dla potwierdzenia, czy mamy do czynienia z pierwszym lub drugim, oba wskaźniki powinny się równoważyć.

Główną funkcją teorii jest wskazanie, w jak dobrej kondycji znajduje się rynek. Jest to użyteczne dla inwestorów, gdyż jest w stanie wskazać kierunek, w jakim rynek ten zmierza, dając wskazówki odnośnie dobrych okazji do zawierania transakcji. Teoria Dow’a opiera się na sześciu filarach:

 1. Cena odzwierciedla wszystko
 2. Rynek ma trzy tendencje
 3. Każda tendencja ma trzy fazy
 4. Średnie muszą się równoważyć
 5. Ilość musi potwierdzać tendencję
 6. Tendencja trwa do momentu, w którym jest wyraźny sygnał na jej odwrócenie

Cena odzwierciedla wszystko

Teoria Dow’a zakłada, że każda informacja, do jakiej ma się dostęp, została wzięta pod uwagę przy ustalaniu ceny. Jedynym czynnikiem, którego cena nie zawiera, są ludzkie emocje.

Studiując wahania cen, studiujemy, według teorii, jedynie ludzkie emocje, a nie dane statystyczne.

Rynek ma trzy tendencje

Teoria Dow’a twierdzi, że rynek ma trzy ważne tendencje.

 1. Główną
 2. Drugorzędną lub przejściową
 3. Mniejszą (dzienne wahania)

Główna tendencja utrzymuje się z reguły od jednego roku do trzech lat. Jest ona najważniejsza, ponieważ wpływa również na dwie pozostałe.

Tendencja drugorzędna trwa z reguły od trzech tygodni do trzech miesięcy i porusza się w kierunku przeciwnym niż tendencja główna.

Mniejsza trwa krócej niż trzy tygodnie. Zależność w stosunku do tendencji drugorzędnej jest taka sama, jak drugorzędnej do głównej.

Wykres dzienny GBP/USD

Każda tendencja ma następujące fazy:Trzy fazy tendencji

 1. Fazę akumulacji
 2. Fazę powszechnego udziału
 3. Fazę dystrybucji

Wykres EUR/USD

Na wykresie cenowym jest wyrażona jako okres konsolidacji na rynku.Faza akumulacji jest pierwszą fazą tendencji zwyżkowej. W niej zawierają się wszelkie transakcje przeprowadzone przez najbardziej doinformowanych inwestorów. Z reguły pojawia się ona pod koniec tendencji zniżkowej i charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem rynku.

Z fazą powszechnego dostępu mamy do czynienia, gdy cena rośnie w szybkim tempie. To właśnie wtedy inwestorzy, którzy podążają za kierunkiem rynku, dokonują swoich transakcji. Ta faza trwa najdłużej i charakteryzuje się największym skokiem cen.

Faza dystrybucji to pierwszy stopień tendencji zniżkowej reprezentująca sprzedaż przez najbardziej doinformowanych inwestorów. Jest to odwrotność fazy akumulacji.

Średnie muszą się równoważyć

Zasada ta zakłada, że kierunek tendencji rynkowej musi zostać potwierdzony przez skorelowane pary walutowe. Jeśli zatem zauważymy, że para EUR/USD zwyżkuje, powinniśmy również zaobserwować identyczny proces w przypadku GBP/USD. Jeśli jednak GBP/USD nie zachowuje się tak samo, rozbieżność taka potwierdza, że coś jest nie w porządku. Może to oznaczać, że za moment tendencja rynkowa ulegnie drastycznej zmianie.

Ilość musi potwierdzać tendencję

Według teorii Dow’a, ilość powinna wzrastać w kierunku głównej tendencji. Jeśli mamy tendencję rosnącą, powinniśmy również zaobserwować różnicę w ilości kupna. Jeśli jesteśmy natomiast w trakcie tendencji spadkowej, powinno być więcej sprzedaży. Mała ilość sugeruje niezbyt silną tendencję.

Tendencja trwa do momentu, w którym jest wyraźny sygnał na jej odwrócenie

Według teorii Dow’a, tendencja trwa do chwili, w której następuje wydarzenie, które ją odwróci.

Tak samo, jak w fizyce, zakładamy, że obiekt będzie się poruszał do chwili, w której jakaś siła zewnętrzna zmieni jego kierunek.

Inwestorzy powinni więc działać zgodnie z główną tendencję do momentu otrzymania wyraźnych sygnałów, że tendencja się odwróciła.

Podsumowanie

Zrozumienie powyższej teorii da ci lepsze pojęcie o analizie technicznej i sprawi, że będziesz lepszym inwestorem. Główne założenia są bardzo proste, ale dają podstawy do tego, jak inwestować, minimalizując udział czynnika emocjonalnego.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +